บริษัท
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ
หน้าแรก
เกี่ยวกับบริษัท
ฮีสต์ทรีทเมนท์
ซีวีดี โคทติ้ง
ไนทรีดดี้ง
แมชชีนนิ่ง
บริการของบริษัท
ลิ้งค์
แผนที่ของบริษัท

๛ ข้อสัญญาที่ขอความกรุณาให้ท่านอ่านดูก่อนตัดสินใจใช้บริการเคลือบผิวด้วย CVD ของ UTTE ๛

เพื่อให้การเคลือบผิวเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ขอให้ท่านอ่านทำความเข้าใจโดยละเอียด
และให้ความร่วมมือในเรื่องต่อไปน
ี้

ลักษณะของผิวเคลือบ
1.   ผิวเคลือบ CVD TiC, TiCN ง่ายต่อการสึกกร่อนอันเนื่องมาจากดินและทราย จึงไม่เหมาะที่จะลับผิวเคลือบ
      ด้วยหินลับ หรือใช้กับแม่พิมพ์ที่เป็นซีเมนต์
2.   การขัด จะทำให้ผิว CVD TiC ด้านในมีความแข็ง แต่ผิวเคลือบบางประเภทอาจไม่สามารถขัดได้
3.   ผิวเคลือบจะเคลือบชิ้นงานโดยรอบ แต่การขัด จะดำเนินการเฉพาะบริเวณที่จะใช้งาน(จุดที่สำคัญ)เท่านั้น
      และเวลาสั่งเคลือบชิ้นงาน ขอความกรุณาระบุจุดที่สำคัญ
4.   สามารถนำชิ้นงานกลับมา Coating อีกครั้งจาก TD เป็น TiC, TiCN ได้
5.   หากไม่ลอกโครเมี่ยมแข็งที่ชุบไว้ จะเคลือบ TiC, TiCN ไม่ได้
6.   ผิวเคลือบ PVD ก็เช่นกัน ขอให้ลอก PVD ออกก่อน
7.   สำหรับไนไตรดิ้ง ขอให้ลอกออกก่อนด้วย

ขนาด
8.   เนื่องจากการเคลือบ CVD จะกระทำที่อุณหภูมิ 1000 องศา และเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาด ดังนั้น
      หากเป็น Die ที่เคร่งครัดในเรื่องความเที่ยงตรง จำเป็นจะต้องตกลงกันให้ชัดเจนก่อนดำเนินการ Coating
9.   หากชิ้นงานมี Drawing ขอความกรุณาแนบมากับชิ้นงาน
10. เนื่องจากวัสดุและการเปลี่ยนแปลงขนาดต่างมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างยิ่ง จึงขอให้แจ้งชื่อวัสดุโดยละเอียด
11. กรุณากำหนดเป็นการล่วงหน้าว่ามีบริเวณใดที่จะต้องเจียหลังจากเคลือบ TiC, TiCN ทางบริษัทจักได้ลอก
      ผิวเคลือบออก
12. บริษัทจะให้ความระมัดระวังในการเคลื่อนย้ายชิ้นงาน แต่หากชิ้นงานใดที่จำเป็นต้องป้องกันหรือดูแลด้วย
      ความระมัดระวังเป็นพิเศษ กรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า
13. หากเป็นไปได้กรุณาแจ้งเงื่อนไขการอบชุบความร้อนก่อนการเคลือบผิว
14. เพื่อเป็นการป้องกันชิ้นงานแตกหรือขนาดเปลี่ยนแปลง หากมีการทำ Flame-hardened ไว้
      กรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบ
15. โดยพื้นฐานแล้วหากนำคาร์ไบด์มาเคลือบCVD ขนาดแทบจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่รวม
      คาร์ไบด์รีไซเคิลและคาร์ไบด์เนื้อหยาบ
16. เราจะแก้ไขการบิดเบี้ยวในระดับหนึ่ง แต่หากชิ้นงานใดที่มีค่าคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้เข้มงวดมาก
      ขอความกรุณาท่านลูกค้าปรึกษากับทางบริษัทก่อน
17. UTTE ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคุณภาพหรือซ่อมแซมใดๆ กรณีวัสดุที่ลูกค้ากำหนดมีการผิดพลาดทาง
      ด้านเกรดวัสดุ
18. หากชิ้นงานรวมทั้งอุปกรณ์ประกอบที่ลูกค้านำมาส่ง มีสารที่สร้างความเสียหายร้ายแรงต่อเตา บริษัทมีสิทธ์
      เรียกร้องค่าเสียหายได้ จึงควรระวัง และเนื่องจากการเคลือบ CVD จะกระทำที่อุณหภูมิ 1000องศา ดังนั้น
      ชิ้นงานที่มีจุดหลอมเหลวต่ำ จะหลอมละลาย (หรือเกิด Outer Gas ได้แม้ว่าจะไม่ละลาย) และสร้างความเสีย
      หายร้ายแรงต่ออุปกรณ์
19. หากลวดเชื่อมที่นำมาเชื่อมชิ้นส่วนนั้น ไม่เป็นเหล็กเกรดเดียวกันกับชิ้นส่วน จะทำให้เคลือบผิวไม่ติด อีกทั้ง
      หากไม่ใช้วิธีที่เหมาะสม อาจทำให้แตกร้าวได้
20. ค่าอบชุบ จะคิดตามน้ำหนัก และจะประเมินราคาตามนั้น

Back
หน้าแรก lเกี่ยวกับบริษัท lการชุบแข็ง lการเคลือบผิว CVD lไนทริดดิ้ง lแมชชีนนิ่ง lบริการของบริษัท lลิ้งค์ lแผ่นที่บริษัท l
 สงวนลิขสิทธิ์ © โดย บริษัท ยู. ที. ที. เอนจิเนียริ่ง จำกัด